Vores Virksomhed

Vi har et ansvar!

I ServiSyd ApS tager vi ansvar og bidrager til det samfund, vi er en del af – Det gør vi blandt andet ved:

 • At sikre ordentlige forhold og en sikker arbejdsplads til alle vores medarbejdere.
 • At sikkerheden på vores arbejdspladser skal være i top, og overholde arbejdsmiljølovgivningen – det er vores erklærede mål at være en førende virksomhed når det kommer til vores medarbejderes sikkerhed. Dette håndterer vi i praksis gennem vores Arbejdsmiljøpolitik.
 • Ikke at, bidrage til social dumping og udnyttelse. Medarbejdere i ServiSyd ApS har ordentlige løn- og ansættelsesvilkår.
 • ServiSyd ApS er en virksomhed, der beskæftiger en relativ stor andel personer uden særlige uddannelsesmæssige kvalifikationer. ServiSyd ApS anerkender, at det er både i virksomhedens, medarbejdernes og samfundets interesse, at der tages ordentligt vare på denne gruppes beskæftigelsesmuligheder. Det er derfor vores politik at træne og uddanne alle medarbejdergrupper, og dermed kunne tilbyde flere og mere varierede jobs.
 • At være garant, alle ServiSyd ApS kunder skal kunne have tillid til, at vi lever op til vores samfundsansvar i alle led, og vi vil derfor aktivt følge op på og i videst muligt omfang forpligte vores samarbejdspartnere på vores CSR-politik.

FN Global Compact 10 principper

Global Compact er et internationalt initiativ fra FN om at styrke virksomheders arbejde med samfundsansvar. Vores CSR-politik tager udgangspunkt i FN Global Compact 10 principper, hvor virksomheder bør:

 • Støtte og respektere beskyttelsen af internationalt erklærede menneskerettigheder.
 • Sikre, at den ikke medvirker til krænkelser af menneskerettighederne.
 • Bør opretholde foreningsfriheden og effektivt anerkende rettet il kollektiv forhandling.
 • Støtte udryddelsen af alle former for tvangsarbejde.
 • Støtte effektiv afskaffelse af børnearbejde.
 • Afskaffe diskrimination i relation til arbejds- og ansættelsesforhold.
 • Støtte forsigtighedstilgang til miljømæssige udfordringer.
 • Tage initiativ til at fremme større miljømæssig ansvarlighed.
 • Opfordre til udvikling og spredning af miljømæssige teknologier.
 • Modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse

Vores verdensmål for bæredygtig udvikling

Verdensmål 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst

Vi tager et aktivt ansvar med at fremme vedvarende, inklusiv og bæredygtig økonomisk vækst, fuld og produktiv beskæftigelse, samt anstændigt arbejde for alle og fokuserer særligt på delmål 8.5

Igennem vores leverandør-/kunderelationer vil vi sammen bestræbe os på, at flere fra kanten af arbejdsmarkedet, kvinder og mænd, unge og ældre under hensyntagen til den enkeltes udfordringer, bliver tilbudt anstændige jobs og får en fast tilknytning til arbejdsmarkedet. Vi måler vores impact med følgende 3 KPIer:

 • Samlet antal nytilkomne udsatte personer som har gennemført min 3 måneders praktik, arbejdsprøvning, job med løntilskud eller andet introduktions- eller opkvalificeringsforløb i virksomheden i perioden.
 • Samlet antal nye udsatte medarbejdere som har været ansat i ordinære job eller fleksjob, job med mentorstøtte, e.lign. i minimum 3 mdr. i perioden.
 • Antal medarbejdere og personer i forløb o.lign. i virksomheden, der er eller har været på kanten af arbejdsmarkedet i løbet af måneden for måletidspunktet.

På sigt vil vi opnå at have givet chancen til 50 fra kanten af arbejdsmarkedet og forventer at nå det inden 2026.

Verdensmål 12: Ansvarlig forbrug og produktion

Vi tænker ansvarligt forbrug for produktion i alle vores arbejdsgange, både hvad angår brugen af kemikalier, mængder af vand/rengøringsmidler og generel optimering af arbejdsgangene. Herved understøtter vores processer, strategi og arbejdsgange målsætningen om en miljømæssig forsvarlig håndtering af kemikalier og affald for at mindske deres negative indvirkninger på menneskers sundhed og miljøet, formuleret som delmål 12.4.

Konkret understøttes målsætningen også ved, at vores serviceydelser indenfor såvel rengøring som vinduespolering i 2024 bliver Svanemærket under Miljømærkning Danmark. Vi forpligtiger os dermed på en lang række parametre til kun at benytte Svanemærkede produkter, til at minimere plastik i vores ydelser, til at bidrage til genbrug af brugt emballage, rengøringsartikler, maskiner o.l. Vi forpligtiger os også til at gøre vores bilpark så grøn som mulig i forhold til de enkelte anvendelsesområder.

Verdensmål 17: Partnerskaber for handling

Igennem vores samarbejde med kommuner og andre offentlige instanser har vi stort fokus på at indgå partnerskaber til handling, og tilskynde til og fremme effektive offentlige partnerskaber igennem OPP samarbejder og samarbejder om inklusion af personer fra kanten af arbejdsmarkedet.

Vi indgår i offentlige-private partnerskaber med kommuner og herunder deres jobcentre. vi søger offentlige partnerskaber via kommunale tværfaglige erhvervscentre, og vi ingår hensigtserklæringer omkring vores Sociale Plan med Offentlige institutioner såvel som større private aktører.

Vores konkrete målepunkter er kundetilfredshed, kundefastholdelse i indirekte forlængelse af den sociale inklusionsmodel.

Positivt præg på vores omgivelser

I ServiSyd ApS engagerer vi os i mennesker og tilstræber i videst mulige omfang, at sætte et positivt præg på vores omgivelser og ikke mindst vores lokalområde. Konkret samarbejder vi med områdets uddannelsesinstitutioner, erhvervsnetværk, ligesom vi bakker op omkring og sponserer en række foreninger og idrætsklubber.

ServiSyd ApS samarbejdspartnere vurderes og udvælges blandt andet ud fra deres produkters miljøprofil samt leverandørens egen miljøpolitik. Vi formidler miljørigtige produkter til vores kunder og fremhæver aktivt dette i salgs- og servicearbejdet.